- Werving en Selectie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan SelectZo B.V. gevestigd te Ravenstein hierna te noemen Opdrachtnemer.

 
A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 2. Opdrachtnemer: SelectZo B.V.
 3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
   
B. TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
   
C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
   
D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.
   
E. DEFINITIES
Een opdracht tot werving en selectie van een functionaris vindt plaats op basis van exclusiviteit of niet-exclusiviteit.
 
Wanneer opdrachtnemer een opdracht exclusief uitvoert, zal de opdrachtgever dezelfde opdracht niet intern vervullen of uitbesteden aan een ander extern bureau. Indien de opdrachtgever in strijd met deze bepaling een kandidaat in dienst neemt, zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan het honorarium waar opdrachtnemer aanspraak op zou maken, indien de opdracht via haar zou zijn verlopen.
 
Wanneer opdrachtnemer een opdracht op basis van niet-exclusiviteit uitvoert, kan de opdrachtgever dezelfde opdracht intern vervullen of bij andere externe bureaus uitzetten. Zij verplicht zich wel opdrachtnemer hier over te informeren, zodat in geen geval opdrachtnemer potentiële kandidaten aanlevert terwijl de opdracht reeds vervuld is.
 
Alle werving & selectieopdrachten worden door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de bevestiging voor akkoord tekenen en retourneren aan opdrachtnemer. Pas na ontvangst van de door de opdrachtgever ondertekende bevestiging door opdrachtnemer zullen verplichtingen uit de opdracht voor beide partijen ontstaan en is de opdrachtgever de aanvangsfee zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging verschuldigd.
 
Per werving & selectieactie kan de duur van de opdracht besproken en schriftelijk vastgelegd worden zoals genoemd in dit artikel. Wanneer de vastgelegde werving & selectieopdracht niet binnen de vastgestelde termijn zoals schriftelijk bevestigd is afgerond, wordt automatisch de opdracht beëindigd.

 
F. UITVOERING
 1. Uitvoering. Opdrachtnemer verplicht zich om tijdens de uitvoering van de opdracht, opdrachtgever naar beste vermogen te informeren over de voortgang en status van de opdracht.
 2. Aansprakelijkheid. Opdrachtnemer neemt bij de aanvaarding en uitvoering van een opdracht, om in de ruimste zin te kunnen adviseren over de invulling van een vacature, een inspanningsverplichting op zich. In geen geval is er sprake van een resultaatverbintenis. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomende uit een werving & selectieopdracht.

  Met inachtneming van de normen van goed vakmanschap, verplicht opdrachtnemer zich tot het nakomen van door beide partijen gesloten overeenkomst, voor zover onvoorziene en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer gelegen omstandigheden dit niet beletten
 3. Voordracht van kandidaten. Voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van doelgerichte werving en selectie; opdrachtnemer gaat er daarbij van uit, dat de inlichtingen die kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn.
 4. Keuze verantwoordelijkheid. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Opdrachtnemer sluit alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen gevolgschade van kandidaten die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
   
G. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorig lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
   
H. INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.
   
I. OVERMACHT
 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
   
J. HONORARIUM
 1. Werving en selectie

  Het honorarium voor een werving en selectie opdracht met betrekking tot enkelvoudige functies wordt bepaald door de hoogte van het bij de functie behorende jaarinkomen.

  De hoogte van het honorarium bij een geslaagde bemiddeling, bedraagt een overeengekomen % van het bruto jaarinkomen bij een voltijd aanstelling (40 uur) wanneer er sprake is van een niet-exclusieve dan wel een exclusieve opdracht. Bij een exclusieve opdracht kan een inspanningsfee in rekening worden gebracht, welke in mindering wordt gebracht op het factuurbedrag bij een geslaagde bemiddeling.

  In het geval dat er bij een exclusieve opdracht geen geslaagde bemiddeling plaatsvindt, is de inspanningsnota niet terugvorderbaar. Een bemiddeling is niet geslaagd pas dan wanneer er bij een enkelvoudige functie geen selectie is gemaakt door opdrachtgever uit minimaal 2 en maximaal 15 kandidaten welke heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst.

  Onder bruto jaarinkomen wordt verstaan het totaal van vaste uitkeringen per jaar zoals maandloon, 13e maand, vakantiegeld, gegarandeerd variabel inkomen, vaste gratificaties en geprognotiseerde bonussen.

  Als basis geldt de arbeidsovereenkomst die de aangestelde kandidaat tekent bij aanvaarding van een dienstverband bij de opdrachtgever. De opdrachtgever stuurt een kopie van de arbeidsovereenkomst op dag van ondertekening door de aangestelde kandidaat.

  De opdrachtgever is schriftelijk verplicht opdrachtnemer op de hoogte te stellen van de datum waarop de werkzaamheden worden gestart.

  Indien een eenmaal door opdrachtnemer voorgedragen kandidaat binnen 12 maanden werkzaamheden aanvangt bij de opdrachtgever buiten opdrachtnemer om, dan is de opdrachtgever alsnog betaling verschuldigd aan opdrachtnemer.
   
 2. Doorbelaste kosten

  Wanneer bij een opdracht op verzoek van opdrachtgever een advertentie wordt opgesteld en geplaatst in de media, worden de kosten van de te plaatsen advertentie doorberekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken, welke derden op basis van de inhoud van de advertentie zouden kunnen hebben.

  Alle door opdrachtnemer, in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, zijn voor rekening van opdrachtnemer, behoudens :
  -          kosten verbonden aan advertentie / vacatureplaatsing en -opmaak;
  -          reis- en verblijfkosten van kandidaten;
  -          in overleg met opdrachtgever gemaakte kosten welke specifiek voortvloeien uit de betreffende opdracht.

  De kosten, welke voor rekening komen van de opdrachtgever, zullen door middel van afzonderlijke facturen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
   
 3. Overige diensten

  Overige diensten van SelectZo worden in rekening gebracht overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtbevestiging.
   
K. BETALING
 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
   
L. RECLAMERINGSVOORWAARDEN
 1. De kandidaat verlaat op eigen initiatief de organisatie.

  Indien de kandidaat in de wettelijke proeftijd op eigen initiatief de organisatie verlaat, zoekt opdrachtnemer een nieuwe kandidaat voor de desbetreffende functie zonder hiervoor honorarium in rekening te brengen.
   
 2. De kandidaat verlaat de organisatie op initiatief van de opdrachtgever.

  Indien de opdrachtgever de arbeidsovereenkomst van een half jaar met de kandidaat binnen drie maanden  beëindigd of de arbeidsovereenkomst van een jaar binnen een half jaar beëindigd, zal opdrachtnemer een nieuwe kandidaat werven en selecteren en bij diens aanstelling voor deze opdracht enkel 50% van het honorarium alsmede de kosten welke niet in het honorarium zijn inbegrepen, als bedoeld in artikel J, in rekening brengen.
   
 3. Bovengenoemde garantievoorwaarden gelden uitsluitend indien opdrachtgever de beëindiging van het dienstverband binnen 1 maand na de beëindiging aan opdrachtnemer schriftelijk meldt.
   
M. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum van een maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
   
N. OPZEGGING
 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen bij een niet exclusieve opdracht deze te allen tijde opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid en indien er sprake is van een exclusieve opdracht, is het bepaalde onder I van toepassing.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
   
O. ANNULERING VAN EEN EXCLUSIEVE OPDRACHT
 
Wanneer een opdrachtgever de opdracht intrekt nadat opdrachtnemer een kandidaat heeft voorgedragen wordt 50% van het overeengekomen feebedrag, vastgesteld op één bruto jaarsalaris behorende bij een vergelijkbaar functieprofiel in desbetreffende branche, met daarbij de overig gemaakte kosten in rekening gebracht.
 
 
P. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf op beroep van opdrachtgever.
 3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.